GIF / 2017photo : miki yoshioka

subject :  ma seiyu


///
✴︎ summer madness 2017

2017 / 8 / 22


photo : miki yoshioka

subject : hiroto oshita 

kazui ozawa


///2017 / 6 / 13


photo : miki yoshioka

subject : grand father
///

2017 / 4 / 29


photo : miki yoshioka

subject : nico ito


///
photo :  miki yoshioka

subject : hiroto oshita