GIF / 2017photo : miki yoshioka
subject :  ma seiyu


✴︎ summer madness 2017
2017 / 8 / 22
photo : miki yoshioka
subject : hiroto oshita 
kazui ozawa

2017 / 6 / 13
photo : miki yoshioka
subject : grand father2017 / 4 / 29
photo : miki yoshioka
subject : nico ito


photo :  miki yoshioka
subject : hiroto oshita