G I F


model / beebee
gif / mikiyoshioka
model / beebee
gif / mikiyoshioka
styling / shuumiyabi
hair make / megluyachih
photo / nishiyukimi
hair make&Direction / haruna kito
model / miyuki aihara
photo / miki yoshioka


model / miori ichikawa 
photo / miki yoshioka
styling / sho furukawa
hair make / haruna kito

Clothing / Seichiro Ito
model /Akiko Tsunoda
location / Kouta Hori
photo : miki yoshioka
subject :  ma seiyu


✴︎ summer madness 2017
2017 / 8 / 22
photo : miki yoshioka
subject : hiroto oshita 
kazui ozawa


2017 / 6 / 13
photo : miki yoshioka
subject : grand father

2017 / 4 / 29
photo : miki yoshioka
subject : nico ito

photo :  miki yoshioka
subject : hiroto oshita